کلاف های رنگی

هنگامی که در اوجی با مردم مهربان باش زیرا در هنگام سقوط با همان مردم روبرو خواهی شد!

مرداد 94
2 پست
تیر 94
2 پست
آذر 93
4 پست
مهر 93
2 پست
شهریور 93
3 پست
مرداد 93
1 پست
تیر 93
5 پست
خرداد 93
6 پست
اسفند 92
2 پست
بهمن 92
3 پست
دی 92
1 پست
آذر 92
4 پست
آبان 92
1 پست
مهر 92
5 پست
شهریور 92
15 پست
مرداد 92
2 پست
تیر 92
9 پست
خرداد 92
15 پست
اسفند 91
2 پست
امید
1 پست
حسرت
1 پست
تنها
1 پست
دوستانه
1 پست
مادرم
1 پست
شبه_قالی
2 پست
بارالها
1 پست
کفش_دوزک
1 پست
کیتی
1 پست
خدایا
2 پست
تست_هوش
1 پست
پاپوش
1 پست
امیر_علی
1 پست
تله_موش
1 پست
چهار_گنج
1 پست
آرزوها
1 پست
تصمیم
1 پست
کاردستی
1 پست
نفرت
1 پست
مادر
1 پست
روز_مرگم
1 پست
بارالهی
1 پست